Privacy

Privacy

CHACALLI FINE WINE SOCIETY

PRIVACYVERKLARING

Laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

In de eerste plaats zijn we verheugd dat u geïnteresseerd bent in Chacalli Fine Wine Society.

Wij trachten ervoor te zorgen dat u zich niet druk hoeft te maken over de bescherming van uw Persoonsgegevens wanneer u uw Persoonsgegevens bezorgt via de website www.chacalliwines.com.

Het is mogelijk dat wij u vragen om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen. De Persoonsgegevens kunnen omvatten, zonder limitatief te zijn, uw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres etc. (identificatiegegevens).

Wij baseren ons hiervoor op de verwerkingsgronden van de overeenkomst, met name om u onze diensten te kunnen leveren, en ons gerechtvaardigd belang van commerciële aard.

Als u geen Persoonsgegevens met Chacalli Fine Wine Society wenst te delen, dan zal u geen gebruik kunnen maken van onze diensten en raden wij u aan om geen gegevens te bezorgen via de Website.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Persoonsgegevens door ons worden verwerkt wanneer u deze achterlaat op de Website. Voor vragen en/of opmerkingen in dit verband dient u contact op te nemen met privacy@chacalliwines.com.

Door Persoonsgegevens via de Website te verstrekken, wordt u geacht het gebruik van uw Persoonsgegevens te hebben erkend in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 1. Definities

“Chacalli Fine Wine Society” betekent Chacalli Fine Wine Society NV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Generaal Belliardstraat 9 bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0454.994.534, titularis van alle rechten die rusten op de Website.

“Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt aan de hand waarvan een natuurlijke persoon (ook wel de “betrokkene” of “datasubject”) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

“Verantwoordelijke” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. Chacalli Fine Wine Society zal gekwalificeerd worden als de Verantwoordelijke die de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens.

“Verbonden Vennootschap” betekent een vennootschap waarmee Chacalli Fine Wine Society verbonden is, zoals bijvoorbeeld haar zuster- of dochtervennootschappen, voor zover ze aan de voorwaarden van een “verbonden onderneming” voldoet zoals bepaald in artikel 11 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

“Verwerker” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679 die de Persoonsgegevens verwerkt namens/in opdracht van de Verantwoordelijke.

“Website” betekent de website www.chacalliwines.com.

 1. De vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens

Telkens wanneer u als gebruiker van de Website Persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

We implementeren passende maatregelen en procedures om de Persoonsgegevens die we middels de Website of via elektronische correspondentie verzamelen, te beveiligen en te beschermen.

Op deze manier verbinden wij ons ertoe om, in de mate van het mogelijke, illegale verwerking van Persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.

Ondanks de voorzorgsmaatregelen kunnen wij evenwel niet garanderen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens buiten de Website op een onbeveiligde wijze via andere kanalen worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld.

Wij trachten de beveiliging van uw Persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen Chacalli Fine Wine Society en haar werknemers of medewerkers die uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 4 zullen toegang krijgen tot de gegevens).

 1. Hoe verzamelt Chacalli Fine Wine Society uw Persoonsgegevens en hoe lang worden ze bewaard?

Chacalli Fine Wine Society verzamelt uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief;
 1. wanneer u uw Persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op de Website;
 1. wanneer u een vraag heeft of een klacht wenst te formuleren;
 1. wanneer u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de Website.

Wij kunnen de Persoonsgegevens die we via de Website verzamelen combineren met informatie die u ons op een andere manier verstrekt of die derden aan ons leveren. We kunnen deze informatie bewaren in een gecombineerde database of in verschillende afzonderlijke databases.

Wij verbinden ons ertoe om de Persoonsgegevens niet langer te bewaren en op te slaan dan noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken en in elk geval niet langer dan een periode van 2 jaar nadat u uw Persoonsgegevens via de Website heeft verstrekt.

Wij verbinden ons ertoe om de Persoonsgegevens niet langer te bewaren en op te slaan dan noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken en niet langer dan een periode van 2 jaar nadat u uw Persoonsgegevens via de Website heeft verstrekt om informatie over onze producten te ontvangen.

Indien wij met u een overeenkomst aangaan worden uw Persoonsgegevens voor een periode tot 7 jaar bijgehouden na uw laatste bestelling bij ons (wettelijke verplichting boekhouding).

 1. Doelstellingen van de verwerking

Chacalli Fine Wine Society gebruikt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om u informatie te verschaffen over onze producten;
 1. om mogelijke klachten of vragen te verwerken en te behandelen;
 1. om ons te helpen bij het evalueren, corrigeren of verbeteren van de Website en alle gerelateerde producten of diensten van Chacalli Fine Wine Society;
 1. om interne redenen, waaronder bedrijfsadministratieve en archiveringsdoeleinden;
 1. voor direct marketing doeleinden.
 1. Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij zullen geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

Wij zullen bovendien geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden dan met uw toestemming. Deze toestemming is niet vereist indien:

 1. de gegevens worden bezorgd aan een Verbonden Vennootschap;
 1. de doorgifte noodzakelijk is om medewerkers, agenten, leveranciers, commerciële partners of onderaannemers toe te staan hun diensten te verlenen of een taak te vervullen in opdracht van Chacalli Fine Wine Society (inclusief het verlenen van marketingondersteuning, om marktonderzoek uit te voeren of klantenservice te verlenen);
 1. dit wettelijk verplicht is.

Iedere doorgifte van Persoonsgegevens aan een ontvanger zoals hierboven opgesomd is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

Wij zorgen ervoor dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de ontvangers de Persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor doeleinden anders dan de in artikel 4 limitatief opgesomde doeleinden en dat deze ontvangers voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen ter bescherming van deze gegevens.

Teneinde de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen, zullen wij steeds een verwerkersovereenkomst sluiten met bovengenoemde ontvangers, en desgevallend ook Standaard Contractbepalingen zoals voorzien door de Europese Commissie.

Wij zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemers en medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen onder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

 1. Rechten van het datasubject

Op grond van zowel de Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens als de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679 heeft u de hierna beschreven rechten. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen vergezeld van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart naar privacy@chacalliwines.com.

Wij zullen u binnen een termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek informeren over de actie die zal worden ondernomen. Deze termijn kan evenwel verlengd worden tot maximaal drie (3) maanden, in welk geval u binnen één (1) maand na het oorspronkelijke verzoek over de redenen van deze vertraging wordt geïnformeerd.

Het recht op toegang tot Persoonsgegevens

U heeft het recht ons op te dragen om alle Persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bewaren, op voorwaarde dat de rechten van andere betrokkenen niet worden aangetast.

Het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens

Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens in onze database zo juist en volledig mogelijk zijn. Indien u van mening bent dat de aan ons verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te brengen zoals hierboven beschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens alsdan zo snel als mogelijk verbeteren of aanvullen.

Het recht om Persoonsgegevens te wissen

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in volgende gevallen:

 1. indien het niet langer noodzakelijk is om de Persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 1. in geval van intrekking van de toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking;
 1. de verwerking die bedoeld is voor direct marketing; en
 1. indien de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen op het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten de gevallen waar verwerking noodzakelijk is:

 1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 1. voor het naleven van een wettelijke verplichting; of
 1. voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken

In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken:

 1. voor het betwisten van de juistheid van uw Persoonsgegevens;
 1. wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de Persoonsgegevens worden gewist; of
 1. indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op basis hiervan wordt beperkt, kunnen we uw Persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen de gegevens echter slechts verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor redenen van wezenlijk openbaar belang.

Het recht op bezwaar

U heeft het recht om zich te verzetten tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op gegevensoverdracht (“data portability”)

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdracht, zullen wij de Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm doorgeven aan een gegevensverantwoordelijke van uw keuze.

Het recht om toestemming in te trekken

In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens uw toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Deze intrekking heeft evenwel geen invloed op het rechtmatig karakter van de verwerking die heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

U kan te allen tijde contact opnemen met de Belgische Privacycommissie door een e-mail te sturen naar commissie@privacycommission.be of door een schriftelijke aanvraag te richten aan de Privacycommissie, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

 1. Verwijzing naar derde partijen

Het is mogelijk dat de Website links bevat naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de verwijzingen uitsluitend leiden naar websites die overeenstemmende veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen hebben, zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de bescherming en geheimhouding van Persoonsgegevens, waaronder de gegevens die u verstrekt op andere websites, nadat u de Website heeft verlaten.

Wij benadrukken om zorgvuldig te werk te gaan en de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website steeds te raadplegen alvorens Persoonsgegevens te verstrekken op andere websites.

 1. Cookies

Chacalli Fine Wine Society maakt gebruik van “cookies” telkens wanneer u gebruik maakt van de Website. Een “cookie” is informatie die via de server naar uw toestel wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van het toestel. Cookies helpen Chacalli Fine Wine Society om uw toestel te herkennen wanneer u de Website gebruikt. Op die manier wordt Chacalli Fine Wine Society in staat gesteld om de verwerking gebruiksvriendelijker te maken en u een gepersonaliseerde service te bieden.

U kan het gebruik van cookies weigeren indien uw internetbrowser dit toelaat, maar dit kan een ernstige impact hebben op de goede werking van de Website.

Voor meer details over het gebruik van cookies de Website verwijzen wij naar de Cookieverklaring.

Contact

Chacalli Fine Wine Society NV

Generaal Belliardstraat 9/1
2000 Antwerpen

België

BE0454.994.534

tel 03 203 49 50

info@chacalliwines.com